Zorgplicht in Woningwet

In aanvulling op het Bouwbesluit, bevat ook de Woningwet een bijzondere zorgplicht voor alle bij een gebouw betrokken partijen (zoals de ontwerper, de eigenaar en de gebruiker). Allen dragen verantwoording voor het voorkómen van (brand)gevaarlijke situaties.

De zorgplicht bepaalt dat alle betrokkenen zorg dienen te dragen dat geen gevaarlijke situaties ontstaan bij bouwen, gebruiken of slopen van een gebouw. Deze zorgplicht moet worden gezien als een vangnetbepaling in het geval zich onveilige situaties voordoen en andere regelgeving (bijvoorbeeld het Bouwbesluit 2012) geen uitkomst biedt. Indien geen sprake is van het overtreden van concrete bouwregelgeving, maar wel een onveilige situatie ontstaat, kan het bevoegd gezag toch handhavend optreden om de onveilige situatie te voorkomen en/of op te heffen.

Naarmate het risico van een gebouw toeneemt, zoals bijvoorbeeld bij zorginstellingen, weegt daarmee ook de verantwoordelijkheid zwaarder. Het is daarom essentieel dat alle betrokken partijen zich goed informeren over de verplichtingen die op hen rusten en hun verantwoordelijkheden nemen.

Een uitgebreid artikel van de hand van Mr. Marlies Pierik, vindt u in Bouw op Morgen.

Lees alle berichten